Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti HESTI, spol. s r.o.

(dále jen „Zásady“)

Správce osobních údajů: HESTI spol. s r.o., IČ: 170 46 963, se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5(dále jen „Správce)“

Kontaktní email správce: info@hesti.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: nebyl jmenován

ÚVOD

Tyto Zásady popisují nakládání s Vašimi osobními údaji a jsou obecným základem a informačním pramenem pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto zásady Vás informují o stanoveném účelu zpracování, právním titulu zpracování, omezení uložení shromážděných osobních údajů a o dalších důležitých věcech. V Zásadách se dočtete i o Vašich právech, a to:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů
 • opravě nepřesných či nesprávných údajů
 • výmazu osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)
 • podání námitky proti osobním údajům
 • právu nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Pokud se Vám nelíbí jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje můžete se na nás obrátit na emailové adrese info@hesti.cz, nebo máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Základní informace

 • Správce nabízí služby v oblasti servisu užitkových vozidel VW a prodeje nákladních vozů MAN, KRONE, STAS, LANGENDORF, NOOTEBOOM, OMEPS a D-TEC, a to v drtivé většině obchodním společnostem a fyzickým osobám podnikajícím.
 • Partnerem Správce je právnická nebo fyzická osoba, která se účastní na procesu servisu, či prodeje vozidel.
 • Klientem jste Vy – kupující, případně objednatelé opravy vozidla.
 • Správce zpracovává osobní údaje Klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOOÚ“),  a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 • Klient není povinen poskytnout Správci osobní údaje, které Správce nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon. Pokud však Klient odmítne poskytnout Správci osobní údaje definované předešlou větou, je Správce oprávněn odmítnou poskytnutí služby Klientovi. Jiné osobní údaje, kterými jsou Váš email a Váš telefon správce shromažďuje pro to, aby Vám mohl zaslat informaci o vyřízení zakázky (hotová oprava, apod.), nebo Vás pozvat na základě tzv. svolávací akce k servisu Vašeho vozidla, případně Vás informovat o jiných komplikacích. Pokud bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje, které nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon, bude tak činit pouze s Vašim dobrovolným souhlasem, nebo z důvodu svého oprávněného zájmu. V žádném případě nebude Správce požadovat poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jako podmínku poskytnutí služby.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy, a to buď kupní, nebo smlouvy o opravě, či úpravě věci. V případě, že Vám poskytneme službu, nebo prodáme nabízené zboží, ponecháme si část osobních údajů z důvodu Vaší i naší soudní ochrany, a to v souvislosti s Vašimi i našimi právy (náhrada škody, reklamace).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem přímého marketingu Správce, avšak pouze pokud k tomu udělíte dobrovolný souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Správce může použít Vaše osobní údaje v souvislosti s přímým marketingem i když mu k tomu bude svědčit oprávněný zájem (např. pokud jste jeho stálým zákazníkem může Vás kontaktovat pokud bude čas na obnovu vozového parku).

Předmět zpracování osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správce shromažďuje tyto údaje, kdy některé z nich jsou osobními údaji, které potřebuje k poskytnutí služby:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma

b) IČO,

c) telefon,

d) email,

Klient bere na vědomí, že Správce může zpracovávat IP adresu, a to v případě uzavření smlouvy se Správcem prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (tzv. online) a zároveň u Vašich kontaktních údajů může tyto Správce použít i pro obchodní sdělení pokud převáží oprávněný zájem Správce nad zájmy Klienta.

Omezení uložení

Správce si ponechá Vaše osobní údaje definované v předešlém odstavci z důvodu soudní ochrany, a to v souvislosti s Vašimi právy (např. právo na náhradu škody  § 636 odst. 2 Občanského zákoníku) po dobu 15 let. Poté všechny osobní údaje zlikviduje.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje pokud jste sami dobrovolně vyjádřili souhlas s jejich zpracováním k marketingovým účelům, a to po dobu 5ti let, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte.

Předání osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správce může získané osobní údaje a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad předat svým Partnerům.

Správce osobních údajů může nepředává Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi ani mezinárodní organizaci

Partnery společnosti se rozumí zejména:

 • Importéři a dealeři nákladních vozů
 • další osoby podílející se na realizaci služby spočívající v prodeji a servisu vozů

Klient bere na vědomí, že Správce může předávat osobní údaje orgánům státní správy za účelem stanoveným právními předpisy.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje pocházejí přímo od Vás, pokud jste si naše služby objednali na našich webových stránkách, případně jinou formou (emailem, telefonem, písemně).

Vaše osobní údaje pocházejí pouze od Vás.

Vaše osobní údaje pocházejí z tzv. koupených marketingových databází, které jsme v minulosti získali smlouvou a za účelem dosažení shody s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů jsme Vás po datu 25.5.2018 požádali o nový souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

Práva Klienta

I. právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování – máme povinnost Vás informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce  po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy dojde ke vzájemné komunikaci pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně

II. právo na přístup k osobním údajů – na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.

III. právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit nebo je doplnit.

IV. právo na výmaz – na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného  odkladu vymazat, zejména pokud:

 • jste odvolali souhlas a nemáme další právní titul ke zpracování,
 • osobní údaje již nepotřebujeme k vymezenému účely, pro který byly zpracovávány,
 • zpracovávali jsme osobní údaje protiprávně,
 • splníme tím právní povinnost dle právních předpisů,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a nejsou zde žádné převažující oprávněné důvody,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace.

V. právo na omezení zpracování  – jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • Správce zpracovává osobní údaje protiprávně, ale zároveň nechcete, aby je Správce vymazal,
 • osobní údaje již Správce nepotřebuje pro žádný z vymezených účelů, ale požadujete po Správci jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. IV. a čekáme na ověření, zda zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může Správce tyto údaje zpracovávat pouze jejich uložením s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas,  nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Správce Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

VI. právo na přenositelnost údajů – pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete Správce požádat o:

poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

předání takových údajů přímo jinému správci pokud je to technicky možné.

VII. právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně profilujeme, můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté jednak omezíme zpracování dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky zpracovávat.

VIII. právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán ochrany osobních údajů- Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), a to podáním stížnosti. Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany. Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování ze strany Správce porušena.

UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI SPRÁVCI

Svoje práva můžete vůči Správci uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu: info@hesti.cz, nebo poštou zaslanou na adresu provozovny HESTI, spol. s r.o., Na Sadech 12, 252 25 Zbuzany. Pokud nás kontaktujete elektronicky, Správce odpoví rovněž elektronicky Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace.

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, kdy dle GDPR musíme reagovat nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedeným důvodů pro zdržení informujeme.

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, aby jste nám poskytly další informace  nezbytné k potvrzení vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za který se vydává.

Žádosti vyřizujeme bezplatně, ale má to určité výjimky:

 • Vaše žádost je nedůvodná,
 • Vaše žádost je nepřiměřená,
 • kdy pokud Správce dojde k závěru, že nastal jeden z uvedených důvodů, odmítneme žádosti vyhovět, nebo Vám naúčtujeme přiměřený poplatek, abychom zaplatili administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

Zvěřejněno dne 25.5.2018

HESTI spol. s r.o.

Kontaktujte nás ohledně

servisu
prodeje vozů
náhradních dílů
dopravy
výroby

Neváhejte nás kontaktovat.

HESTI Praha – Prodej
HESTI Praha – Servis
HESTI Plzeň
HESTI Chomutov
HESTI Liberec
HESTI Hradec Králové
HESTI Ústí nad Labem
HESTI Tábor
HESTI Jičín
G.T.S. Poběžovice, spol. s r.o.
Fermier, s.r.o.
PTN-Vestra, s.r.o.
NTC, s.r.o. – Prodej
NTC, s.r.o. – Servis

Centrála